ΟΜΑΔΑ ΠΙΕΣΗΣ

Ομάδα Πίεσης

 Μέλη της Ομάδα Πίεσης θα αποτελούν συμμετέχοντες, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν κομβικούς ρόλους σχετικά με τα θέματα κάθε Επιτροπής, αλλά και της Ολομέλειας γενικότερα. Ο χαρακτήρας τους είναι επικουρικός και η δράση τους θα συντελέσει στην σφαιρικότερη κατανόση της δομής και λειτουργίας ενός Δήμου.